الکتروموتور استریم سه فاز سری 150HP/4P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 15HP/2P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 15HP/4P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 15HP/6P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 180HP/4P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 180HP/6P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 1HP/2P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 1HP/4P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 1HP/6P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 20HP/2P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 20HP/4P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 20HP/6P Y3