الکتروموتور استریم سه فاز سری 220HP/4P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 25HP/2P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 25HP/4P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 25HP/6P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 270HP/4P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 275HP/4P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 2HP/2P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 2HP/4P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 2HP/6P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 30HP/2P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 30HP/4P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 30HP/6P Y3