الکتروموتور استریم سه فاز سری 3HP/2P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 3HP/4P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 3HP/6P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 40HP/2P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 40HP/4P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 40HP/6P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 4HP/2P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 4HP/4P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 4HP/6P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 5.5HP/2P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 5.5HP/4P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 5.5HP/6P Y3