الکتروموتور استریم سه فاز سری 50HP/2P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 50HP/4P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 50HP/6P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 60HP/2P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 60HP/6P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 7.5HP/2P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 7.5HP/4P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 7.5HP/6P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 75HP/2P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 75HP/4P Y3

الکتروموتور استریم سه فاز سری 75HP/6P Y3