اینورتر تکو سه فاز سری F510 توان ۳۰ / ۴۰ اسب بخار

26,091,000 تومان

اینورتر تکو سه فاز سری T310 توان 1.5 / 2 اسب بخار

اینورتر تکو سه فاز سری T310 توان 11 / 15 اسب بخار

اینورتر تکو سه فاز سری T310 توان 15 / 20 اسب بخار

اینورتر تکو سه فاز سری T310 توان 18.5 / 25 اسب بخار

اینورتر تکو سه فاز سری T310 توان 2.2 / 3 اسب بخار

اینورتر تکو سه فاز سری T310 توان 22 / 30 اسب بخار

اینورتر تکو سه فاز سری T310 توان 30 / 40 اسب بخار

اینورتر تکو سه فاز سری T310 توان 37 / 50 اسب بخار

اینورتر تکو سه فاز سری T310 توان 4 / 5 اسب بخار

اینورتر تکو سه فاز سری T310 توان 45 / 60 اسب بخار

اینورتر تکو سه فاز سری T310 توان 5.5 / 7.5 اسب بخار