اینورتر تکو سه فاز سری T310 توان 7.5 / 10 اسب بخار

اینورتر تکو سری A510

اینورتر تکو سه فاز سری A510 توان ۷۵ / ۱۰۰ اسب بخار

65,247,000 تومان

اینورتر تکو سه فاز سری A510 توان ۹۰ / ۱۲۵ اسب بخار

80,691,000 تومان

اینورتر تکو سه فاز سری A510 توان ۱۱ / ۱۵ اسب بخار

14,781,000 تومان

اینورتر تکو سه فاز سری A510 توان ۱۱۰ / ۱۵۰ اسب بخار

113,997,000 تومان

اینورتر تکو سه فاز سری A510 توان ۱۳۲ / ۱۷۵ اسب بخار

123,513,000 تومان

اینورتر تکو سه فاز سری A510 توان ۱۵ / ۲۰ اسب بخار

17,472,000 تومان

اینورتر تکو سه فاز سری A510 توان ۱۶۰ / ۲۱۵ اسب بخار

142,837,500 تومان

اینورتر تکو سه فاز سری A510 توان ۱۸.۵ / ۲۵ اسب بخار

اینورتر تکو سه فاز سری A510 توان ۱۸۵ / ۲۵۰ اسب بخار

177,723,000 تومان

اینورتر تکو سه فاز سری A510 توان ۲۲۰ / ۳۰۰ اسب بخار